Tap Strght unc 3/8X16 H5 HS B
Tap Strght m12X1.5 c2 hS B
Tap Strght Unc 1/2X13 H6 HS I
Tap Strght Unc 5/8X11 H6 HS T
Tap Hnd Cn M4 X0.7 Tpr
Tap Strght m12 X1.75 c2 hS t
Tap Strght Unf 1/4X28 H3 HS T
Tap Pipe Npt 1/4X18 HS
Tap Set Hss M 5 X0.8
Tap Strght Unc 1/4X20 H4 HS B
Tap Strght m12 X1.75 c2 hS B
Tap Set Hss M 8 X1.25
Tap Strght Unf  7/8X14 H6 HS B
Tap Strght Unf  3/8X24 H4 HS T
Tap Strght m10 X1.5 c2 hS B
Tap Strght m10 X1.25 c2 hS I
Tap Strght m8 X1.25 c2 hS T
Tap Strght unc 3/4X10 H7 HS T
Tap Strght Unf 5/8X18 H5 HS T
Tap Strght M14 X 2 c2 hS I
Tap Strght Unf 3/4X16 H6 HS T
Tap Strght Unc 1/4X20 H3 HS B
Tap Strght Unc 8 X32 H3 HS B
Tap Strght Unf 1/4X28 H3 HS B
Tap Strght m8 X1.25 c2 hS I
Tap Set Hss M12 X1.75
Tap Strght m10 X1.5 c2 hS I
Tap Strght m10 X1.5 c2 hS T
Tap Strght M20 X2.5 C2 HS I
Tap Strght Unf 1/4X28 H3 HS I
Tap Strght m5 X0.8 c2 hs i
Tap Strght Unf 3/8X24 H4 HS B
Tap Strght Unc 5/8X11 H6 HS I
Tap Strght m12 X1.75 c2 hs I
Tap Strght unc 3/4X10 H7 HS B
Tap Strght Unf 3/4X16 H6 HS I
Tap Strght Unf 1 X12 H7 HS I